Privacy Policy

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Miedema Accountants verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
• NAW-gegevens
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam en functie van
contactpersonen
• Kopie identiteitsbewijzen
• Salaris en andere gegevens die voor fiscale aangiften, salarisrekeningen e.d.
nodig zijn
• Huwelijkse staat, gegevens partner en evt. informatie over kinderen (voor
zover nodig voor bijvoorbeeld fiscale aangiften);
• Bankrekeningnummer
• Burgerservicenummer
• Overige gegevens die u ons doet toekomen

Grondslag van de verwerking

Miedema Accountants moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op
de AVG. Op grond van deze wet en de daarin opgenomen vrijstellingen is het onder
meer toegestaan deze gegevens te verwerken ten behoeve van financiële of
juridische dienstverlening.

Miedema Accountants stelt de Autoriteit Persoonsgegevens onverwijld in kennis van
een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige
gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens.

Verantwoordelijke

Miedema Accountants is veelal de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG.
Dit houdt in dat Miedema Accountants beslist welke persoonsgegevens worden
verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.
Miedema Accountants is er verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens in
overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden
verwerkt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Miedema Accountants neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact met ons op via info@miedema.ac

Bewaartermijn persoonsgegevens

Miedema Accountants bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren
een bewaartermijn van 7 jaar, tenzij de wet of beroepsregels hiervoor een andere
termijn stelt.

Privacy rechten

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of
verwijdering van uw persoonsgegevens op te vragen.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.
We raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte
blijft van wijzigingen.

Inzage en wijzigen van gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of
verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons
opnemen via ons e-mailadres: info@miedema.ac

De volledige weergave van onze privacy policy is te downloaden in PDF.

Meer weten over hoe wij de zaak in beweging zetten?

Wij vertellen u graag meer over privacy policy.

Contactformulier 0515 - 437575
Leo Flapper

“Miedema Accountants hielp ons een sluitend VOF-contract op te stellen. Ze inventariseerden niet alleen de risico’s voor onze organisatie, maar lieten ons ook nadenken over eventuele struikelblokken voor ons bedrijf. Onze vragen werden tijdens het gehele proces helder en daadkrachtig beantwoord. Een hele fijne samenwerking!”

Leo Flapper

Belangrijk bericht
In verband met de feestdagen is ons kantoor gesloten op 24, 25, 26 en 31 december 2018. Heeft u vragen? Deze kunt u stellen via info@miedema.ac.
Ik heb het begrepen!