Privacy Policy


Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Miedema Accountants verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
• NAW-gegevens
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam en functie van
contactpersonen
• Kopie identiteitsbewijzen
• Salaris en andere gegevens die voor fiscale aangiften, salarisrekeningen e.d.
nodig zijn
• Huwelijkse staat, gegevens partner en evt. informatie over kinderen (voor
zover nodig voor bijvoorbeeld fiscale aangiften);
• Bankrekeningnummer
• Burgerservicenummer
• Overige gegevens die u ons doet toekomen

Grondslag van de verwerking

Miedema Accountants moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op
de AVG. Op grond van deze wet en de daarin opgenomen vrijstellingen is het onder
meer toegestaan deze gegevens te verwerken ten behoeve van financiële of
juridische dienstverlening.

Miedema Accountants stelt de Autoriteit Persoonsgegevens onverwijld in kennis van
een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige
gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens.

Verantwoordelijke

Miedema Accountants is veelal de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG.
Dit houdt in dat Miedema Accountants beslist welke persoonsgegevens worden
verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.
Miedema Accountants is er verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens in
overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden
verwerkt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Miedema Accountants neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact met ons op via info@miedema.ac

Bewaartermijn persoonsgegevens

Miedema Accountants bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren
een bewaartermijn van 7 jaar, tenzij de wet of beroepsregels hiervoor een andere
termijn stelt.

Privacy rechten

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of
verwijdering van uw persoonsgegevens op te vragen.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.
We raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte
blijft van wijzigingen.

Inzage en wijzigen van gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of
verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons
opnemen via ons e-mailadres: info@miedema.ac

De volledige weergave van onze privacy policy is te downloaden in PDF.

Meer weten over hoe wij de zaak in beweging zetten?

Wij vertellen u graag meer over privacy policy.

Contactformulier 0515 - 437575

“De relatie met Miedema Accountants ervaar ik als persoonlijk en professioneel. Ze zijn goed op de hoogte van mijn financiële situatie en er is altijd sprake van een precies bij mij passende dienstverlening. Ze denken proactief mee met mij als ondernemer en laten mij nadenken over zaken waar ik mij niet direct mee bezighoud. In het nakomen van afspraken zijn zij zorgvuldig en laten nooit zaken liggen. Ik zou ze omschrijven als heel betrouwbaar, dat vind ik een hele passende bewoording. Kortom: een hele fijne relatie!”

Trienette Struik