Veranderingen vanaf 1 januari 2023

Het jaar 2023 staat al snel voor de deur. Wij informeren u graag over wat er allemaal staat te veranderen met ingang van 1 januari 2023. Daarnaast hebben we de belangrijkste fiscale items, die op Prinsjesdag 2022 zijn gepresenteerd, meegenomen. Hieronder leest u wat er allemaal gaat veranderen op kort termijn, vanaf 2023, en wat later staat te veranderen.


Wijzigingen t.o.v. de aangifte inkomstenbelasting

 Tarieven box 1 – Inkomen uit werk en woning

Het tarief van de 1ste schijf wordt iets verlaagd, van 37,07% (2022) naar 36,93% (2023). De 2de schijf is gelijk gebleven, namelijk 49,50%. Daarnaast wordt het drempelbedrag van de 1ste schijf verhoogd naar

€ 73.031 (€ 69.398 in 2022).

 Tarief box 2 – Aanmerkelijk Belang

Als u meer dan 5 % van de aandelen in een vennootschap bezit, dan bent u aanmerkelijkbelanghouder. De inkomsten die u uit dit belang krijgt, zoals dividend, zijn belastin box 2 van de inkomstenbelasting. Momenteel bedraagt het tarief 26,9%. Dit zal ook zo blijven in 2023. Het kabinet is van plan om

2 schijven te gaan hanteren. De 1ste schijf zal 24,5% zijn tot € 67.000 per fiscale partner en 31% voor het bedrag daarboven.

Tarief box 3 – Sparen en Beleggen

Het tarief in box 3 wordt stapsgewijs verhoogd. In 2023 bedraagt het tarief 32 % (nu 31%). In 2024 en 2025 gaat het telkens met 1 procent omhoog. Om de kleine spaarder te ontzien, wordt het heffingsvrije vermogen met ingang van 2023 verhoogd naar € 57.000 (nu € 50.650) zonder fiscale partner. Daarnaast wordt als gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad de heffingsgrondslag in box 3 aangepast. De belastingdienst moet nu naar de wettelijke verdeling van het vermogen onder 3 vermogensgroepen gaan kijken: spaartegoeden, overige bezittingen (beleggingen, onroerend goed) en schulden.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (ICM) wordt afgeschat per 2025

Per 1 januari wordt deze heffingskorting afgeschaft, behalve voor ouders met (één of meer) kinderen die voor 1 januari 2025 zijn geboren. Het vervallen van deze korting wordt gecompenseerd met de herziening van de kinderopvangtoeslag.

Toeslagen & Kindgebonden budget

De zorgtoeslag gaat in 2023 omhoog van ongeveer € 35 per maand naar € 154 per maand. De huurtoeslag gaat ook omhoog met gemiddeld € 17. Ook het Kindgebonden budget (voor het 1ste en 2e kind) gaat in 2023 aanzienlijk omhoog, een stijging van ongeveer € 356 per jaar. Het maximale bedrag dat ouders ontvangen vanaf het 3de kind stijgt met € 468 per jaar.

Wijziging algemene heffingskorting & hogere arbeidskorting

Iedereen heeft recht op algemene heffingskorting, een korting op de inkomstenbelasting. Deze korting is inkomensafhankelijk. Hoe lager het inkomen, hoe hoger de korting. Vanaf 2023 gaat de algemene heffingskorting en de arbeidskorting omhoog in het kader van koopkrachtverbetering.

Heffingskortingen 2022 (€) 2023 (€)
Algemene heffingskorting maximaal (<AOW-leeftijd) 2.888 3.070
Arbeidskorting (maximaal) 4.260 5.052
Jonggehandicapten korting 771 820
Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting 2.534 2.694
Ouderenkorting (maximaal) 1.726 1.835
Alleenstaande ouderenkorting 449 478
Afbouwpercentage van de arbeidskorting 5,86% 6,51%

 

Vanaf 2025 wordt de afbouw van de algemene heffingskorting afhankelijk van het verzamelinkomen. Dit betekent dat vanaf 2025 behalve het inkomen box 1 (zoals nu geldt), ook het inkomen in box 2 en box 3 gaat meetellen.

Tarief aftrekposten

Is jouw inkomen in box 1 in 2023 hoger dan € 73.031? Dan zijn belangrijke aftrekposten zoals eigenwoningrente en de ondernemersaftrek in 2023 maximaal aftrekbaar van jouw inkomen tegen een tarief van 36,93% (in 2022 is dit nog 40%).

Snellere afbouw zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt verder en sneller afgebouwd. Deze aftrekpost is voor ondernemers die in het belastingjaar 1.225 uur (of meer) hebben gewerkt als ondernemer. In 2022 is de zelfstandigenaftrek tegen een maximaal tarief van 40%. In 2023 is dit maximaal 36,93% (tarief 1ste schijf).

  Zelfstandigenaftrek (maximaal) (€)
2022 6.310
2023 5.030
2024 3.750

 

Verhoging algemeen tarief overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting gaat omhoog. De belasting heeft 2 tarieven, namelijk voor woning en niet-woning.

Voor woningen blijft de overdrachtsbelasting hetzelfde, namelijk 2%.Voor niet-woningen gaat hij aanzienlijk omhoog, naar 10,4% (dit was 8%). De drempel van de startersvrijstelling wordt verhoogd van €400.000 naar €440.000 in 2023.

Verhoging leegwaarderatio

Woningen worden in box 3 van de inkomstenbelasting gewaardeerd tegen WOZ-waarde. Bij verhuurde woningen (met huurbescherming) kan echter een waardedrukkende factor meegenomen worden (leegwaarderatio). In 2023 wordt deze ratio verhoogd, waardoor de waarde van de verhuurde woning stijgt en de verhuurder meer belasting in box 3 moet betalen. Daarnaast vinden er nog 2 belangrijke wijzingen plaats:

  1. Tijdelijke huurcontracten worden met ingang van 2023 uitgesloten van de toepassing van de leegwaarderatio.
  2. Indien er sprake is van verhuur aan een gelieerde partij (zoals zoon/dochter) vervalt de mogelijkheid om de leegwaarderatio toe te passen.

Afschaffing middelingsregeling

Per 1 januari 2023 wordt de middelingsregeling afgeschaft. De afschaffing gaat in op 1 januari 2023, maar werkt pas vanaf belastingjaar 2025. Middeling blijft dus voorlopig nog mogelijk, namelijk over de jaren 2022, 2023 en 2024.

 

Wijzigingen t.o.v. de aangifte vennootschapsbelasting

Aanpassingen tarieven vennootschapsbelasting

De tarieven in de vennootschapsbelasting gaan in 2023 omhoog. Per 1 januari 2023 bedraagt het tarief tot een belastbare winst van €200.000 19% en daarboven 25,8%.

 

Wijzigingen t.o.v.. oudedagsreserve en oudedagsvoorziening

Uitfasering fiscale oudedagsreserve

De fiscale oudedagsreserve (FOR) wordt per 1 januari 2023 uitgefaseerd. Vanaf 2023 is het niet meer mogelijk om toe te voegen aan de FOR. Tot en met 2022 is het nog mogelijk voor de ondernemer om een deel van de winst in aftrek te brengen en aan de FOR toe te voegen. De FOR blijft overigens gewoon wel op de balans staan, maar je mag dus niet meer toevoegen.

Omzetting oudedagsverplichting in lijfrente

Bent u Directeur Groot Aandeelhouder en hebt u uw pensioen in eigen beheer destijds omgezet in een oudedagsverplichting? Dan heeft u de mogelijkheid, als de uitkeringen nog niet zijn ingegaan, om deze oudedagsverplichting af te storten in een lijfrenteproduct bij een bank of verzekeraar.

 

Overige wijzigingen

Verhoging minimumloon

De verhoging van het minimumloon wordt naar voren gehaald en gaat in één keer ruim 10% verhoogd worden in plaats van gefaseerd.

Hoger gebruikelijk loon DGA door afschaffing doelmatigheidsmarge

Als DGA ben je verplicht jezelf een minimaal salaris vanuit je B.V. uit te betalen. Dit minimale salaris is het hoogst van drie wettelijke mogelijkheden, namelijk €48.000, het loon van de meest verdienende werknemer, maar minimaal op 75% (doelmatigheidsmarge) van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Deze doelmatigheidsmarge vervalt per 2023. Het loon wordt dan dus minimaal gesteld op het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. De kans is daarom groot dat je jezelf als DGA vanaf 2023 een hoger loon moet toekennen.

Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling

De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt verruimd naar 1,92% tot een loonsom van €400.00 in 2023 (in 2022 1,7%).

Onbelaste kilometervergoeding verhoogd

De belastingvrije kilometervergoeding van 19 cent wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar 21 cent per kilometer en gaat per 2024 naar 22 cent per kilometer.

BPM-vrijstelling vervalt voor bestelauto’s van ondernemers

Het voorstel is om in 2023 de huidige vrijstelling bpm te beëindigen die nu nog geldt voor de ondernemers bij de aanschaf van bestelauto’s. Evenals bij personenauto’s zal straks de grondslag in de bpm voor bestelauto’s afhankelijk zijn van de CO2-uitstoot van de auto. Daarnaast  wordt de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s verhoogd in 2025.

Bijtelling elektrische auto

Koop of lease je in 2023 een nieuwe elektrische auto, dan gaat voor een auto met een catalogusprijs van meer dan € 30.000 per saldo de bijtelling omhoog. De lage bijtelling van 16% blijft weliswaar van toepassing in 2023, maar slechts over de eerste € 30.000 van de cataloguswaarde in plaats van de eerste € 35.000 (2022). Daarboven blijft de bijtelling 22%.

Verlaging energiebelasting

Vanwege de aanhoudende hoogte van de gasprijzen, blijft de verlaging van de energiebelasting ook na

1 januari 2023 gehandhaafd.

 Steunpakket energie voor ondernemers

Er is sprake van dat er een steunpakket energie komt voor ondernemers. Het is nog onduidelijk wat dat zal gaan zijn. Maar zeker wel reden om dit goed in de gaten te houden.

Belangrijk bericht
Op vrijdag 29 maart en vrijdag 10 mei zijn wij gesloten.
Ik heb het begrepen!