Wet Arbeidsmarkt in Balans: de veranderingen

Per 1 januari 2020 veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. De veranderingen zijn geregeld in de Wet Arbeidsmarkt in Balans en zijn relevant voor zowel werkgevers als werknemers. Het doel van de veranderingen en de maatregelen zijn hieronder beschreven.

Het doel van de veranderingen

Het doel van de regering is de kloof tussen vaste- en flexibele contracten kleiner maken. Werknemers met een vast contract hebben namelijk vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. Met de veranderingen krijgen oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid en wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden.

De maatregelen

De invoering van de WAB brengt op 1 januari 2020 een zestal veranderingen met zich mee. Wij zetten ze hieronder op een rijtje.

– Vast contract: lage WW-premie, flexcontract: hoge WW-premie
Werkgevers betalen vanaf 1 januari een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract. Zo wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers een vast contract te geven.

– Nieuwe mogelijkheid voor ontslag: cumulatiegrond
Met een nieuwe ontslaggrond, de cumulatiegrond, wordt ontslag ook mogelijk wanneer omstandigheden uit de verschillende ontslaggronden die via de kantonrechter lopen samen een redelijke grond voor ontslag opleveren. Bij ontslag op basis van de cumulatiegrond kan de rechter een extra vergoeding toekennen aan de werknemer.

– Transitievergoeding vanaf eerste werkdag
De werknemer heeft per 1 januari recht op de transitievergoeding bij ontslag vanaf de eerste werkdag. Hiernaast verandert ook de berekening van de transitievergoeding.

– Drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar
Na drie contracten in maximaal drie jaar wordt het volgende contract automatisch een vast contract. Tevens wordt vanaf 2020 in de wet een uitzondering opgenomen dat invalkrachten in het basisonderwijs op tijdelijke basis kunnen blijven invallen voor zieke leerkrachten. Dit hoeft niet meer in de cao te staan.

– Payrollwerknemer: gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden
Werknemers die vanaf 2020 een payrollcontract krijgen, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers die in dienst zijn van het bedrijf. Vanaf 2021 krijgen payrollkrachten bovendien recht op een goede pensioenregeling.

– Oproepwerknemers: minimale oproeptermijn en aanbod voor vaste uren na twaalf maanden
Vanaf 2020 moeten werkgevers oproepkrachten minstens vier dagen van tevoren oproepen voor werk. Als de werkgevers een oproep binnen vier dagen afzegt, heeft de oproepwerknemer recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen. Daarnaast moeten werkgevers na twaalf maanden aan oproepkrachten een vaste arbeidsomvang aanbieden.

Wilt u zich als werkgever voorbereiden op de veranderingen? Doe dan deze checklist via de Rijksoverheid en onderneem actie.

Vragen of meer informatie?

Heeft u nog vragen aan de hand van de Wet Arbeidsmarkt in Balans? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij helpen u graag verder.